مدح مولی الکونین اباالزینبین ابالحسنین علی (علیه السلام)   دوباره میکنم مدح امام المسلین حیدر نسوزی چون که می گویم به لفظی آتشین حیدر خلایق کهتر و پستند و "ماه و مهترین" حیدر به وقت صور اسرفیل صوت آخرین حیدر   مرا پرورده با لطفش میان آستین حیدر نوشته سر در قلبم امیرالمومنین حیدر