مدح مولی الکونین اباالزینبین ابالحسنین علی (علیه السلام)   دوباره میکنم مدح امام المسلین حیدر نسوزی چون که می گویم به لفظی آتشین حیدر خلایق کهتر و پستند و "ماه و مهترین" حیدر به وقت صور اسرفیل صوت آخرین حیدر   مرا پرورده با لطفش میان آستین حیدر نوشته سر در قلبم امیرالمومنین حیدر   چنان آجر که با پتک از تن دیوار می افتد به نی جف نای غمگینم چو نی بیمار می افتد نمایان گردد از او مو ، مه از انظار می افتد به ناز حبل مژگانش ، سرم بر دار می افتد   بنازم می برد دل از دل روح…