مدح حضرت عشق امیرالمومنین ع خالق از دستش حساب اجر او در می رود آن زمانکه در جنان حیدر به منبر می رود روی تخت عرش میکائیل بادش می زند جبرئیل آنجا فقط دنبال شهپر می رود   تو فقط ما را ببر سوی منای عشق او گردن ما خود به استقبال خنجر می رود رو به پایین گر رود بر ذوالفقارش خون ما زیر تیغش رو به بالا نام حیدر می رود مادرش بنت اسد هست و خودش هم حیدر است خلق و خوی شیر نر گاهی به مادر می رود خشک می آید به جنگ مرتضی، دشمن... ولی موقع برگشتنش با جامه ای تر می رود   جعفر ابوالفتحی