مدح حضرت عشق امیرالمومنین ع خالق از دستش حساب اجر او در می رود آن زمانکه در جنان حیدر به منبر می رود روی تخت عرش میکائیل بادش می زند جبرئیل آنجا فقط دنبال شهپر می رود