زبانحال حضرت رقیه (س) با پدر   عمه ببین تو بغلم مهمون ناخونده دارم من جای سنگ دیگه روی صورت اون سر میزارم