یا صاحب الزمان (عج) دم دکانم ایستادم و خبر فروختم خبر ز تو مهی که رفته ای سفر فروختم دوباره بعد آخرین تشرفم به محضرت دو شیشه عطر خاوری به باختر فروختم