زبانحال بی بی رقیه (س) با پدر   من بی تو پاییز با تو بهارم خیلی خوشالم چون تو رو دارم