مناجات با امام حسین (ع) و مدح امام حسن (ع)   اصلا حسین این دل ما دست مجتباست اصلا حسین دست شما دست مجتباست باشد ... برات کرببلا را نمی دهی ؟ اصلا برات کرب و بلا دست مجتباست