مناجات با امام حسین (ع) و مدح امام حسن (ع)   اصلا حسین این دل ما دست مجتباست اصلا حسین دست شما دست مجتباست باشد ... برات کرببلا را نمی دهی ؟ اصلا برات کرب و بلا دست مجتباست   من منتظر شوم بشود محشری که تا عالم نظر کند که چه ها دست مجتبی است تنها نه عالمین نه جن و ملک حسین اصلا تمام عرش خدا دست مجتباست من فرض می کنم که سه تا دل به من دهی یکی برای توست ، دوتا دست مجتبی است آقا نه اینکه از وجنات تو کم شود اصلا حسین صحن رضا دست مجتباست تو شاهی ای حسین و گدای شما منم حی و ممات شاه و گدا دست…