مناجات با صاحب الزمان (عج) گریز روضه حضرت زهرا (س)   چه عشق قشنگی چه آغوش گرمی برا نوکری که نکرد از تو شرمی