یا صاحب الزمان (عج)   ببخش اگر برای کار تو ثمر نداشتم هوای عشق داشتم ، ولی جگر نداشتم برای راهت ای گلم تمام هستی دلم همین دو قطره اشک بود و بیشتر نداشتم   به صبح جمعه آمدی درخت های کوچه هم تمام با خبر شدند و من خبر نداشتم به بام سبز جمکران … قرار من … قرار بود دل مرا تو پر دهی … خودم که پر نداشتم بگو هر آنچه دیده ای ز من در این هزار سال فقط نگو … نگو که حال محتضر نداشتم به خاک زیر پای تو اگر که سر نزاشتم به جان خویش میخورم قسم که سر نداشتم کبوتر تو بودم و هوای…