یا صاحب الزمان (عج)   ببخش اگر برای کار تو ثمر نداشتم هوای عشق داشتم ، ولی جگر نداشتم برای راهت ای گلم تمام هستی دلم همین دو قطره اشک بود و بیشتر نداشتم