یا صاحب الزمان (عج)   هرمِ پر پروانه ی پر سوخته دارم داغ دل یک مرد جگر سوخته دارم دل هرچه کشید از غم هجران رخت بود من شکوه از این هجر پدر سوخته دارم