یا رقیه خاتون (س) مددی   من از گرسنگی مثِ یه تیکه استخون شدم وقتی سرت رو نیزه رفت من دیگه نصف جون شدم