یا صاحب الزمان (عج) نگو چرا ز نخل غم ثمر درست می کنم برای تیر هجر تو جگر درست می کنم تمام روز را تو زخم می زنی به بال من و من ز شام تا به صبح ، پَر درست می کنم