یا صاحب الزمان (عج)   کوچه را آب زدم با نم مژگان تری تا که شاید ز سفرکرده بیاید خبری   صبح این جمعه نیامد پدرم گفت دگر انقدَر گریه نکن ، گریه ندارد اثری