علی جان (ع) پیک حق عاجز شد از آوردن معنای تو بطن قرآن است تفسیری ز خاک پای تو هم خدایی هم محمد هم علی هم فاطمه کج نرفتم گر فقط خوانم تو را مولای تو