یا رقیه (س)   درسته سوخته موهات اما بازم قشنگه رنگ خاکستریش با رنگ موهام یه رنگه