زبانحال حضرت رقیه بنت الحسین (س) با پدر   تو بر نی ماه خوش منظر،منم که چشم تر دارم تو میدانی فقط بابا ، چه دردی در کمر دارم فتادی بر زمین اما سرت شد همسفر با من که گفته من بدون دلبرم قصد سفر دارم