شبی ز کوی کریمان گذر نمودن ... آه به چشم مست کریمان نظر نمودن ... آه کبوتر دل مجنون چه آرزو دارد ؟ به سمت خانه ی لیلا سفر نمودن ... آه   جعفر ابوالفتحی