یا علی ابن موسی الرضا (ع)   هرگز نرود از یادم آندم که به تو دل دادم در کوی توام آبادم کلب درِ گوهر شادم   چون دیده شدم تر گشتم در خاک تو چون زر گشتم