مصیبت حضرت عباس (ع)   بهر ارادت پلک خم آورده چشمم مثل همیشه آب ، کم آورده چشممیک سر به چشمانم بزن تا خود ببینیکه چه بلایی بر سرم آورده چشممامشب به اشک و خون و خاک و سرمه ی دردویرانه ای را در حرم آورده چشمم   دل میکند حس شب شب اکرام ساقی است از دیده های من فقط یک مشک باقی است