یا رقیه بنت الحسین اشفعی لنا عندالله   در میان راه بابا من چقدر آزار دیدم آنچنان زد زیر گوشم عمه را هم تار دیدم این منافق ها مرا هم دوره کردند و فقط من عمه زینب را در آنجا محرم اسرار دیدم