یا امام حسن مجتبی (ع)   به نام مجتبی اینک قلم رقصد به دستانم حسن غسال و آبش می ، خودم هم جسم بی جانم گهی گریان و نالانم ، گهی خوشحالم و خندانم چه کرده عشق او با من نمیدانم نمیدانم   "دمی با دوست در خلوت ، به از صد سالِ ویرانم" "من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم"1