سبک شور اما زمان (عج)   ای عشق آسمانی ام تو نور دل مولای جمکرانی ام تو شور دل آرامشه بعد از طوفان ای خواهش من از باران من بی تو بی نفس شدم میان قفس قلبم افتاده در هوات به شور و هوس در هوس خال رویت افتادم دنبال مویت آقام آقام آقام آقام آقام آقام