سبک شور اما زمان (عج)   ای عشق آسمانی ام تو نور دل مولای جمکرانی ام تو شور دل آرامشه بعد از طوفان ای خواهش من از باران من بی تو بی نفس شدم میان قفس قلبم افتاده در هوات به شور و هوس در هوس خال رویت افتادم دنبال مویت آقام آقام آقام آقام آقام آقام روح و ریحان من دلیل ایمانم با دوری از حریم خود نرنجانم سر تا به پا شورم نورم گو از چه از تو مهجورم کز کردم گوشه ی اتاق بی کسی ام قدم گذار تو بر رواق بی کسی ام روشنای نور مهتاب جان زینب ما را دریاب آقام آقام آقام آقام آقام آقام  ای نسیم سحر سفر نکن…