گودال ...   ته قتلگه تنِ بی کفن ، چه جسارتی چه جسارتی من و دوری از توی پر مِحَن ، چه خسارتی چه خسارتی من و غارت تن بی سرت ، من و نیزه و سر اکبرت بزند به نی سر اصغرت ، به چه راحتی به چه راحتی به لبت چرا ته نی زند ، نه یکی دو تا به تو هی زند لب پاره و عسلی ز خون، چه حلاوتی چه حلاوتی نگهت ز نی سوی خیمه گاه ، تن بی سرت ته قتلگاه ته قتلگه کنمت نگاه ، چه زیارتی چه زیارتی تو که خود پر از غم خواهری ، تو که شاهد غم مادری ز تو ای عزیز خدای من ، چه شکایتی چه شکایتی؟ ته نیزه و کمرم حسین ، ته نیزه زد به…