گودال ...   ته قتلگه تنِ بی کفن ، چه جسارتی چه جسارتی من و دوری از توی پر مِحَن ، چه خسارتی چه خسارتی من و غارت تن بی سرت ، من و نیزه و سر اکبرت بزند به نی سر اصغرت ، به چه راحتی به چه راحتی