لطفا حسین... بی کفنم کن به وقت مرگ لطفا حسین پاره تنم کن به وقت مرگ چون وقت مرگ از وطنت دور مانده ای تو دورمانده از وطنم کن به وقت مرگ   جعفر ابوالفتحی