یا سیدالشهداء (ع)   عرش حق است که نزد تو مکان می گیرد خاک ، پیش قدمت حکم جنان می گیرد همه از حاتم طِی گفته و من هم گویم او گدایی است که از دست تو نان می گیرد