یا صاحب الزمان (عج)   دوباره صبح جمعه شد تو از سفر نیامدی قبول کن از این "دوباره" بیشتر نیامدی شبیه شیشه ای شدم که آتش است بین آن نیامدی ولی مرا زدی شرر نیامدی