یا صاحب الزمان (عج)   دیده ی بی آب اصلا کور باشد بهتر است این دل بی عاطفه در گور باشد بهتر است من خجالت می کشم پیشت بیایم خوب من سجده بر پای تو دورادور باشد بهتر است