یا زهرا (س)   عشقش به عمق جان عاشقها سرایت کرد آن مادری که از ولای حق حمایت کرد با بودنش احساس احمد بی نیازی بود در زندگی عشقش محمد را کفایت کرد