یا زهرا (س)   عشقش به عمق جان عاشقها سرایت کرد آن مادری که از ولای حق حمایت کرد با بودنش احساس احمد بی نیازی بود در زندگی عشقش محمد را کفایت کرد  خالق برای آبرو دادن به قرآنش با سوره ی کوثر وجودش را حکایت کرد در جذبه های بی کرانش بی نهایت گشت حیران شد آنکه در مقام او درایت کرد با دست خود حتی مسیحی را غذا می داد با چادرش حتی کلیمی را هدایت کرد اعمال او تأویل آیات سعادت بود افعال او تفسیر معنای ولایت کرد تن پوش زیبایی فقط از دار دنیا داشت شام زفاف آن را به یک سائل عنایت کرد نه سال مولا خم…