🔸یا صاحب الزمان (عج)🔸 عطر تو را با جان و دل، هر لحظه می بویم من کلب دربار توام، بی پرده می گویم هر کس که بویت را دهد ، بو میکنم او را هر کس که باشد بنده ات ، من بنده ی اویم   با یک نظر دل برده ای ، روز ازل از من تا لحظه ی جان دادنم، راه تو می پویم این صبح جمعه کوچه را، شستم به آب چشم در انتظار مقدمت ، یک دم بیا سویم شیرین و فرهاد منی ، لیلی و مجنونم آشفته شد گیسوی تو آشفته شد مویم جعفر ابوالفتحی