🔸یا صاحب الزمان (عج)🔸 عطر تو را با جان و دل، هر لحظه می بویم من کلب دربار توام، بی پرده می گویم هر کس که بویت را دهد ، بو میکنم او را هر کس که باشد بنده ات ، من بنده ی اویم