شهادت ... هر که را این خاندان بر مهر ، بندش می کنند پیش چشم عالمی شیرین چو قندش می کنند با تعبد در مقام مرتضی و همسرش عبد دربار علی را ارجمندش می کنند    آری آن دلداده را تا عرش اعلا می برند... لیک با دستان غم از مو بلندش می کنند اولش بر بال پروانه نشانی می نهند آخرش بر شمع سوزنده پسندش می کنند چون که عزت دارد او رشک خلایق می شود پس حسادت بر سر زلف کمندش می کنند این حسادتها به او رزق شهادت می دهند مست را در شهر مستی شهروندش می کنند جعفر ابوالفتحی