شهادت ... هر که را این خاندان بر مهر ، بندش می کنند پیش چشم عالمی شیرین چو قندش می کنند با تعبد در مقام مرتضی و همسرش عبد دربار علی را ارجمندش می کنند