🔸🔹زبانحال زینب کبری (س) با مادر پهلو شکسته🔸🔹 سرفه نکن پیش علی خون میاد از توی گلوت سرفه نکن مادر من خونی میشه آب وضوت