زبانحال حضرت زینب (س)   این پر شکسته دیگر میل سخن ندارد مرغ دل شکسته شوق چمن ندارد کی می شود که زینب در وصف تو بگوید : افتاده بین صحرا حتی کفن ندارد