زبانحال حضرت زینب (س)   این پر شکسته دیگر میل سخن ندارد مرغ دل شکسته شوق چمن ندارد کی می شود که زینب در وصف تو بگوید : افتاده بین صحرا حتی کفن ندارد   انقدر نیزه جاماند در پیکر شریفش یک جای نیزه دیگر در این بدن ندارد انقدر تیغ و شمشیر شد قسمت تن او یک جای بوسه دیگر این پاره تن ندارد من می روم برادر اما به زور نیزه این باغ پر ز لاله یک یاسمن ندارد   جعفر ابوالفتحی