مدح ام العجائب و ام المصائب اولیاء مخدره جناب زینب_کبری (س) عشق چون باد رها بین دو مرقد، زینب (س) در تن اهل خدا روح مجرد زینب (س) یم نور است علی ، فاطمه ساحل هایش زورق عشق، حسین (ع) ، عرشه و مسنَد زینب (س)   نام تو آمد و بیهوش شدم پس باید نفسی تازه کنم از تو مجدد زینب (س) خواهر و دختر معصومی و خود معصومه ثانی امّ ابی ، خامس احمد ، زینب (س) عرش را ساخت خدا با دَمِ مولا و سپس سر در نه فلکش نام تو را زد زینب (س) الف قامت صبر است ز صبرت قائم الف قامت غم را تو شدی مَد زینب (س) امتحان های زمان را…