مدح ام العجائب و ام المصائب اولیاء مخدره جناب زینب_کبری (س) عشق چون باد رها بین دو مرقد، زینب (س) در تن اهل خدا روح مجرد زینب (س) یم نور است علی ، فاطمه ساحل هایش زورق عشق، حسین (ع) ، عرشه و مسنَد زینب (س)