مصیبت حضرت زهرا (س) به سوز و اشک و آه و چشم تر نوشته اند برای سینه ام فشار در نوشته اند مرا برای شوهرم سپر نوشته اند نمیشوم دمی ز مرتضی جدا خدا    مقابل دو دیده ی علی مرا زدند حواس من به زینبین و بی هوا زدند به دست و صورتم چه تازیانه ها زدند مرا نما برای مرتضی فدا خدا به راه خانه ام قباله ی فدک به دست ره مرا گرفته و دل مرا شکست و ناگهان دو دست او به صورتم نشست به هر نفس حسن مرا زند صدا خدا ز سیلی و لگد شدم، چه زار و خسته من خجسته دشمن علی و ناخجسته من به خانه رهسپار با دل شکسته من به عهد…