مصیبت حضرت زهرا (س) به سوز و اشک و آه و چشم تر نوشته اند برای سینه ام فشار در نوشته اند مرا برای شوهرم سپر نوشته اند نمیشوم دمی ز مرتضی جدا خدا