مناجاتی سیدالشهدا علیه السلام رحمت به مادرم که مرا زاد با غمت پوشاند برتنم ز وفا رخت ماتمت بر سینه ام نوشت به صد سوز و اشک و آه: ای پاره پاره تن بخدا دوست دارمت