مناجاتی سیدالشهدا علیه السلام رحمت به مادرم که مرا زاد با غمت پوشاند برتنم ز وفا رخت ماتمت بر سینه ام نوشت به صد سوز و اشک و آه: ای پاره پاره تن بخدا دوست دارمت شادی برای اهل شعف من نخواستم من را همین بس است کنم گریه از غمت رحمت به مادرم که به شیر حلال خود من را نمود عاشق ماه محرمت چایی روضه های حسین، به ، ز زمزم است مکه بیا نناز به آن آب زمزمت   جعفر ابوالفتحی