یا مهدی ( عج ) با قلب پاک سوی ظهورت اشاره کرد قرآن گرفت دست خودش استخاره کرد وقتیکه دید نام تو را در کتاب عشق بغضش گرفت و بر تو سلامی دوباره کرد