یا مهدی ( عج ) با قلب پاک سوی ظهورت اشاره کرد قرآن گرفت دست خودش استخاره کرد وقتیکه دید نام تو را در کتاب عشق بغضش گرفت و بر تو سلامی دوباره کرد    ما هر چه قدر نامه نوشتیم از غمت از ما گرفت و گفت دروغ است و پاره کرد بابا بزرگ با همه انگار قهر بود دیشب فقط نگاه به ماه و ستاره کرد مثل همیشه جمعه ی این هفته، قبل من کوچه نشست و آمدنت را نظاره کرد جعفر ابوالفتحی