🔸مدح امام رضا (علیه السلام)🔸 زیبا نوشت آنکه تو را بهترین نوشت خالق تو را به خاتم ایران نگین نوشت چون خلقت وجود تو یک شاهکار بود با خلقتت برای خودش آفرین نوشت    نام امام هشتم ما را رضا گذاشت ما را به نام "مور سلیمان دین" نوشت تو شمس شمس هفتم و نور هدایتی باید که نام پاک تو را آتشین نوشت ای خوشبحال آنکه برایش نگاه تو یک کربلا میان ره اربعین نوشت مژگان خیس من به حرم خانه پر گشود بر سنگ های دلشده ی آذرین نوشت جاروی صحن های پاک رضا پلک نوکر است این از دعای خیر و نفس های مادر است…