close
تبلیغات در اینترنت
زیبا نوشت آنکه تو را بهترین نوشت
🔸مدح امام رضا (علیه السلام)🔸 زیبا نوشت آنکه تو را بهترین نوشت خالق تو را به خاتم ایران نگین نوشت چون خلقت وجود تو یک شاهکار بود با خلقتت برای خودش آفرین نوشت    نام امام هشتم ما را رضا گذاشت ما را به نام "مور سلیمان دین" نوشت تو شمس شمس هفتم و نور هدایتی باید که نام پاک…