یا صاحب الزمان (عج)   نام تو را بردم به لب با اشک و با آهی جانم کنار کوه هجرت سوخت چون کاهی   با هجر و وصل و درد و درمان ، بیم یا امّید... آتش بکش جان مرا هر طور می خواهی