مدح زینب کبری (سلام الله علیها)   حضرت زهرا خودش آئینه دار زینب است حضرت زهرا همیشه بی قرار زینب است تیغ در دستش ندیده هیچ کس در عالمین چون که عباس دلاور ذوالفقار زینب است   عالمان را عاملان خواندند با لطفش... چرا ؟ ریشه ی طوبای دین در چشمه سار زینب است زینب کبری خودش سر خداوند جلی است حامل سر خدا خود رازدار زینب است "زینب اللهی نیم اما مرید زینبم" این دل غمدیده ی بیمار یار زینب است حضرت زهرا که عمری بیقرارش بود، گفت غم ندارم چون حسینم در کنار زینب است   جعفر ابوالفتحی