مدح و مناجاتی امام  محمد باقر (ع) واژه ها با بردن نامت غزلخوان میشوند اوج می گیرند ، مثل ماه تابان میشوند عالمی جسمند و محتاج کلام دلکشت تو اگر لب تر کنی این جسم ها جان میشوند