مناجاتی  امام زمان (عج) مردم از هجرش ولی چشمی برایم تر نکرد هیچ دستی خاک بی اخلاص ما را زر نکرد شد کبوتر پر، پرستو پر، وهم گنجشک پر نوبت من که کلاغم شد مرا او پر نکرد