مناجاتی  امام زمان (عج) مردم از هجرش ولی چشمی برایم تر نکرد هیچ دستی خاک بی اخلاص ما را زر نکرد شد کبوتر پر، پرستو پر، وهم گنجشک پر نوبت من که کلاغم شد مرا او پر نکرد   در نبود او همه ذرات عالم شاهدند نوکرش یک لحظه را هم خوب و خرم سر نکرد ما فقط با نام  مهدی اسم در کردیم و او لحظه‌ای با اسم ما نام خودش را در نکرد با همه گفتم که دیدم یک سحر او را ولی هیچ کس حرف من غم دیده را باور نکرد دور افتاد از سرای مستی و دلدادگی هر کسی گریه برای دوری دلبر نکرد هر چه از او شعر گفتم درب "دیدن"…