مناجاتی حضرت  سیدالشهدا (ع) آتش عشق تو افروخته در این جگر است که به جان از غم هجر تو کماکان اثر است گفتم از سوی تو آرامش جان خواهم یافت عشقت از سوره ی زلزال بلا خیز تر است!!!؟؟   حرم دلشکنت پاخورش از بس خوب است که نظر بر در آن هم شکر اندر شکر است اکتفا هم ننمایم به دو دریا آنجا کم اگر اشک بریزم ضرر اندر ضرر است چشم ، بینا بشود بین حرم خواهد دید زیر آن قبه‌ات از غیب هزاران خبر است ناله‌ی فاطمه (س) آید که "بُنَیَّ قَتَلوکَ" قسمت پردگیان هم غم و خون جگر است هر که پایش به عزاخانه‌ی…