دو بیت نذر زهرای  سه ساله قصه‌ی این کاروان از بس که شد بابا عجیب موی من آشفته شد حال دلم هم بی شکیب مثل عمه زینبم حرفم خریداری نداشت... هر چه من گفتم نزن بدتر مرا زد ، نانجیب جعفر ابوالفتحی