یا  صاحب الزمان (عج) پیچیده در فضای دلم عطر و بوی تو گویا گذر نموده ام از خاک کوی تو هجران کشیده را که اذیت نمی کنند.... عمری دویده ام پی آن عطر و بوی تو