یا  صاحب الزمان (عج) پیچیده در فضای دلم عطر و بوی تو گویا گذر نموده ام از خاک کوی تو هجران کشیده را که اذیت نمی کنند.... عمری دویده ام پی آن عطر و بوی تو    گاهی جوان شبیه کهنسال می شود.... مویی سپیده کرده ام از هجر روی تو این جمعه مطلع؛ شدم از کوچه رد شدی افتاده بود پای دری تار موی تو من با صبا دوباره هماهنگ کرده ام تا با خودش مرا ببرد سمت کوی تو تیر غمم که شوق رهایی است در دلم آقا کمانه کرده ام امشب به سوی تو جعفر ابوالفتحی