یا امام  رضا (ع) نوشید هر کسی که به مشهد سفر نمود در بین صحن های تو "یخ در بهشت" را کربلایی  جعفر ابوالفتحی