مناجاتی سیدالشهدا ع و گریز گودال ای که در دست خود سخا داری در کرمخانه ات عطا داری آنقدر خوشگلی و دلچسبی در لبت شرح "مرحبا" داری