بسان آن کبوتر که به فکر دانه می افتد به افت و خیز موهایت دلم چون شانه می افتد می ازمیخانه مستوراست وساغر بی موالات است دلم منطق نما می آید و دیوانه می افتد اگر زلفی رها سازی و در تجمیع ما باشی کنار طره مویت موی ما بیگانه می افتد میان پلک خیزانت دل افتان جبرائیل عجب رندانه می میرد عجب رندانه می افتد به تیغ و تیر مژگانت قسم در نزد چشمانت حدیث رستم و سهراب از افسانه می افتد از آن غلطیدن کعبه کنار پات فهمیدم مکعب پیش پای تو ، چو استووانه می افتد ز خالق خواستم سنگم کند زیرا که دانستم گذار پای ابراهیم…