بسان آن کبوتر که به فکر دانه می افتد به افت و خیز موهایت دلم چون شانه می افتد می ازمیخانه مستوراست وساغر بی موالات است دلم منطق نما می آید و دیوانه می افتد