یا صاحب الزمان (عج) دزدید آنکه دزد دل است این دل مرا دزد دلم تویی و منم مالُ باخته من را بیا بگیر و در آغوش خود بکش قلبم ز هجر روی مهت بد گداخته   جعفر ابوالفتحی