مهدی جان ادرکنی (عج)- گریز گودال به اشک دیده بشویم گناه را از دل به باتلاق گناهم اسیر و پا در گل به چشمهای کریمت پناه آوردم چه می شود بنمائی نظر به این سائل   شبیه حضرت زهرا (س) تو دست و دل بازی تو شاه جود و سخائی و من گدا... کاهل... مرا بس است ببینم مه منیرت را پگاه جمعه ی بعدی فقط بیا، عجل دلم هوای تو دارد هوای رویت را به این رواق سیاهم قدم گذار ، ادخل برای جد غریب تو روضه ها داریم دوباره مثل همیشه بیا به این محفل میان دیده زینب (س) چه اتفاق افتاد؟ به روی حنجر ارباب خنجر قاتل   جعفر…