مهدی جان ادرکنی (عج)- گریز گودال به اشک دیده بشویم گناه را از دل به باتلاق گناهم اسیر و پا در گل به چشمهای کریمت پناه آوردم چه می شود بنمائی نظر به این سائل