close
تبلیغات در اینترنت
بنده ام آمده ام بر در آن بنده نواز
بنده ام آمده ام بر در آن بنده نوازتا در لطف کند بر منِ بی مرتبه باز عجبی نیست ز شوق مه منظومه ی عشقدود خاکستر دل روی بیارد به فراز خارم و آرزوی جان و جنانم این استرکعتی پشت گل فاطمه افتم به نماز باز پایین برود کفه ی موی مه مااگر افتد همه ی دهر در آن سوی تراز ترسم از کثرت بی هوشی معقولات…