یا صاحب الزمان )عج( بنده ام آمده ام بر در آن بنده نواز تا در لطف کند بر من بی مرتبه باز