close
تبلیغات در اینترنت
بنده ام آمده ام بر در آن بنده نواز
یا صاحب الزمان )عج( بنده ام آمده ام بر در آن بنده نواز تا در لطف کند بر من بی مرتبه باز   عجبی نیست ز شوق مه منظومه ی عشق دود خاکستر دل روی بیارد به فراز خارم و آرزوی جان و جنانم این است رکعتی پشت گل فاطمه افتم به نماز باز پایین برود کفه ی موی مه ما اگر افتد همه ی دهر در آن سوی تراز ترسم از کثرت بی هوشی معقولات است کاش بیرون نشود یار من از پرده راز ز کرمخانه ی آن یار چه باید خواهم منم و کوتهی جانم و این دست نیاز زیر آن ابر که باران کرم می بارد همه از دست درازند و من از روده دراز   جعفر…