یا صاحب الزمان (عج) دل آرامم چرا قلب مرا در بر نمی گیرد چرا پس بالهای من به سویش پر نمی گیرد به رسم هدیه آوردم جلو انگشت خود اما حبیب جانم از انگشتم انگشتر نمی گیرد