یا صاحب الزمان (عج) دل آرامم چرا قلب مرا در بر نمی گیرد چرا پس بالهای من به سویش پر نمی گیرد به رسم هدیه آوردم جلو انگشت خود اما حبیب جانم از انگشتم انگشتر نمی گیرد     از او عشق و ولایت خواه و دیدار رخش کین شه اگر چیزی ببخشد بر کسی دیگر نمی گیرد نمیدانم چرا هر کیمیا گر می رسد بر او کنار خاک نعلینش سراغ از زر نمی گیرد طبیب شهرمان گفته به سردردی گرفتار است و وقتی یاد این آقاست، درد سر نمی گیرد   جعفر ابوالفتحی